Blog WIPERAPP

 

Szybkość z jaką przyzwyczajamy się do nowych technologii jest wręcz imponująca. Mimo tego polski system prawny, podobnie jak inne nowoczesne systemy, stara się „iść z duchem czasu”

i w miarę możliwości katalogować wszystkie dozwolone i niedozwolone działania, bezpośrednio związane z rozpowszechnianiem nowych technologii. To trudny proces i można chyba zaryzykować twierdzenie, iż świat techniki zawsze jednak będzie wyprzedzał wyobraźnię legislatorów. Czy na przykład komukolwiek zaledwie dziesięć lat temu przyszłoby do głowy by ustalić prawny sposób ochrony naszych zasobów przed ich kradzieżą za pomocą… telefonu komórkowego?  Mimo tych trudności uznać jednak należy, iż tego typu działania ustawodawcze stanowią absolutnie niezbędny element utrzymania w należytym stanie porządku społecznego.

Jakie czyny niedozwolone są dzisiaj opisane przez polski kodeks karny? Oto w miarę aktualny katalog (stan na połowę roku 2018).

 • Do najcięższych przestępstw tego rodzaju należy zaliczyć szpiegostwo z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych oraz działania o charakterze terrorystycznym (m.in. art. 130 i 165 k.k.)
 • Bardzo duże znaczenie dla porządku społecznego mają przestępstwa wykorzystujące elektroniczne instrumenty płatnicze, umożliwiające przestępcze dokonywanie operacji finansowych drogą elektroniczną bez wiedzy i zgody prawowitych właścicieli zasobów stanowiących przedmiot tych działań;
 • Do tej samej kategorii przestępstw należy zaliczyć także oszustwa dokonywane za pośrednictwem sieci elektronicznych – w szczególności oszustwa dokonywane dzięki wykorzystaniu niewiedzy, choroby albo podeszłego lub młodego wieku osób poszkodowanych (m.in. art. 200 k.k.);
 • Wyjątkowo obrzydliwe i nieakceptowalne społecznie są pedofilia i pornografia dziecięca, w tym pozyskiwanie i ewentualne rozpowszechnianie materiałów zawierających pornografię dziecięcą, ale również nawiązywanie kontaktów z małoletnimi w celu doprowadzenia do ich fizycznego spotkania i seksualnego wykorzystania (art. 200, 267 i in.);
 • Osobną kategorię stanowią przestępstwa na szkodę właścicieli dóbr intelektualnych - w szczególności dokonywane przez bezprawne rozpowszechnianie filmów, muzyki, gier komputerowych czy oprogramowania.
 • Do tej samej grupy przestępstw zaliczyć także należy tzw. „szpiegostwo przemysłowe”, polegające na wykradaniu oryginalnych rozwiązań technicznych, technologicznych czy organizacyjnych, stanowiących wyłączną własność określonych podmiotów i wyrządzanie tym samym podmiotom tym szkód o dużej nierzadko wartości;
 • Ten sam charakter ma również nielegalny handel towarami licencjonowanymi bez posiadania odpowiednich dokumentów w tym zakresie lub dobrami, których obrót pozostaje nielegalny (m.in. narkotyki i prekursory do ich produkcji, broń, materiały wybuchowe i odczynniki chemiczne służące do ich produkcji, chronione gatunki zwierząt);
 • Wyjątkowo niebezpieczne i (- przynajmniej oficjalnie) nie akceptowane przez wszystkie współczesne kraje są przestępstwa związane z handlem ludźmi i narządami ludzkimi;
 • Ta sama kategoria przestępstw dokonywanych w sieci dotyczy także wszelkiego rodzaju wymuszeń czy kierowanie gróźb karalnych przez zorganizowane grupy przestępcze;
 • Z punktu widzenia interesu państwa i jego organów bardzo szkodliwe są: nielegalny handel towarami akcyzowymi, w tym w szczególności wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi, handel przedmiotami pochodzącymi z przestępstw, nielegalny obrót dobrami dziedzictwa narodowego oraz nielegalny hazard za pośrednictwem Internetu;
 • I na końcu tego katalogu należy wymienić wszelkie czyny mające na celu naruszenie dóbr właścicieli systemów komputerowych oraz wyrządzanie szkód podmiotom z ich otoczenia. Należą do nich m.in.: nieuprawnione uzyskiwanie informacji (hacking), nielegalny podsłuch komputerowy (sniffing), udaremnianie lub utrudnianie legalnego dostępu do informacji, przełamywanie zabezpieczeń komputerowych, wprowadzanie do użytku złośliwego oprogramowania, itp.