Kontakt

 

WIPERAPP® od lat pracuje nad nowoczesnymi metodami usuwania danych. Firma prowadzi również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa pracowników w Internecie. Rozwiązania opracowane przez naszą firmę zgłoszono do urzędów patentowych, a nasi inżynierowie stale pracują nad nowymi, skuteczniejszymi metodami nieodwracalnego usuwania danych, aby zapewnić naszym klientom maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy dokument („ Warunki” lub „Umowa”) określa warunki prawnie wiążącej umowy w przedmiocie korzystania z Oprogramowania, zawieranej między firmą Wiperapp EP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu (51-180), ul. Kominiarska 42B, (Polska) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649217, REGON: 365941748, NIP: 895-210-67-73, (dalej: "Wiperapp" lub „Firma”) a nabywcą licencji na korzystanie z Oprogramowania lub podmiotem reprezentowanym przez nabywcę, o ile nabywając licencję działa imieniem tego podmiotu, określającą warunki korzystania z Oprogramowania przez podmiot je użytkujący (zwany dalej "Użytkownikiem”), przy czym prawa i obowiązki Użytkownika wskazane w niniejszej umowie są jednocześnie prawami i obowiązkami podmiotu, który jako nabywca licencji powierza Użytkownikowi korzystanie z Oprogramowania.

2. Przez Wiperapp w rozumieniu niniejszych Warunków rozumie się także każdy inny podmiot lub osobę, mający związki gospodarcze z Wiperapp, pozostający z nim w stosunku zależności lub powiązania, w tym kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez Wiperapp lub osoby określone powyżej, któremu Wiperapp na podstawie odrębnych uregulowań powierzyło w jakiejkolwiek części wykonywanie niniejszych Warunków i Umowy.

3. Umowa zawierana jest w miejscu siedziby Wiperapp, bądź w miejscu nabycia licencji na użytkowanie Oprogramowania, tak jak określone jest ono w zamówieniu.

4. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad korzystania i udzielenie niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej do użytkowania wyłącznie dla celów dostępu i użytkowania zgodnie z niniejszą umową, Licencji na Użytkowanie Oprogramowania.

5. "Oprogramowanie" oznacza wszelkie oprogramowanie Wiperapp, do bezpiecznego usuwania danych z dysków twardych komputerów, o funkcjonalności pozwalającej na bezpowrotne usunięcie danych, w formacie kodu źródłowego, licencjonowane przez Wiperapp w tym wszelkie modyfikacje, aktualizacje, wersje, pliki dokumentacji towarzyszącej Oprogramowaniu, jak określone w zamówieniu.

6. Oprogramowanie może zawierać programy nieodpłatne, bez ograniczeń w dystrybucji, lub programy typu „open source” lub inne, podlegające prawom autorskim osób trzecich ("Oprogramowanie Osób Trzecich"). Oprogramowanie osób trzecich podlega warunkom i postanowieniom odnoszącej się do niego umowy licencyjnej (w tym w zakresie gwarancji) nie zaś powyżej przedstawionym Warunkom, które dotyczą Oprogramowania. Wiperapp nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za żadne Oprogramowanie Osób Trzecich. Gwarancja oraz zobowiązania prawne względem Użytkownika, odnośnie Oprogramowania Osób Trzecich powinny wynikać z właściwych warunków i postanowień wydanych przez te osoby.

7. POPRZEZ POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE, POZYSKANIE DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. JE­­ŚLI UŻYTKOWNIK DZIAŁA W IMIENIU INNEJ OSOBY, FIRMY LUB JEDNOSTKI PRAWNEJ, UŻYTKOWNIK DEKLARUJE I POTWIERDZA, ŻE JEST W PEŁNI UPRAWNIONY DO ZWIĄZANIA DANEJ OSOBY, FIRMY LUB PODMIOTU PRAWNEGO TYMI WARUNKAMI.

8. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI: ZABRANIA SIĘ POBIERANIA, INSTALOWANIA, KOPIOWANIA, UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO, ORAZ NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE I POTWIERDZENIE NABYCIA UPRAWNIEŃ STRONIE, OD KTÓREJ UPRAWNIENIA ZOSTAŁY UZYSKANE.

9. Użytkownik, podlega niniejszym Warunkom oraz wszelkim ich modyfikacjom, które mogą zostać w dowolnym czasie wprowadzone przez Wiperapp.

10. Wiperapp może zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie, wraz lub bez wydawania zaktualizowanej wersji Oprogramowania, z powiadomieniem Użytkownika poprzez ogłoszenie o zmianach na własnej stronie internetowej lub wysłanie emaila z zawartymi zmianami.

11. Użytkownik wyraża zgodę i oświadcza, iż każde użytkowanie Oprogramowania przez Użytkownika w okresie i po upływie trzydziestu (30) dni od zamieszczenia przez Wiperapp takiego powiadomienia o zmianie Warunków na swojej stronie internetowej, lub po otrzymaniu przez Użytkownika maila powiadamiającego o takiej zmianie, będzie oznaczać zgodę Użytkownika na nowe lub zmienione Warunki. W przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Warunków, Użytkownik powinien powiadomić Wiperapp o braku takiej akceptacji.

12. W przypadku sprzeciwu Użytkownika w stosunku do nowych Warunków umowa ulega rozwiązaniu z dniem ich wejścia w życie, w zakresie w jakim zmiana uniemożliwia dalsze korzystanie z Oprogramowania na warunkach obowiązujących w dniu nabycia przez niego Licencji.

13. W dowolnym czasie Użytkownik może też zostać poinformowany o nowych aktualizacjach lub nowych wersjach Oprogramowania. Pobranie przez Użytkownika zaktualizowanej lub nowej wersji Oprogramowania lub/oraz jednoczesne dalsze użytkowanie Oprogramowania oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszych Warunków, a korzystanie to odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszych Warunkach. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie tych Warunków, nie może użytkować nowych wersji i aktualizacji Oprogramowania.

2. PRAWA AUTORSKIE. ZAKRES LICENCJI.

1. Oprogramowanie stanowi wyłączną własność firmy Wiperapp i jako takie, wraz z materiałami towarzyszącymi i wszelkimi prawami autorskimi, prawami do patentów, znaków towarowych, baz danych, tajemnic handlowych oraz innymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej jest chronione przez prawo RP oraz na podstawie przepisów prawa międzynarodowego, w tym konwencji międzynarodowych, przez przepisy prawa krajowego stron konwencji.

2. "Wiperapp" to zarejestrowany znak towarowy firmy Wiperapp EP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i/lub jej podmiotów powiązanych lub zależnych. Inne znaki firmowe Wiperapp nazwy produktów i usług, również są znakami towarowymi firmy Wiperapp EP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa i/lub jej podmiotów powiązanych lub zależnych.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wiperapp jest wyłącznym właścicielem nieograniczonych pod względem czasowym czy terytorialnym, wszelkich polskich, europejskich i zagranicznych praw własności intelektualnej i przemysłowej do Oprogramowania (i wszelkich powiązanych usług), w tym autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw dotyczących bazy danych, oraz ma pełne prawo do przenoszenia tych uprawnień na osoby trzecie, a Użytkownik nie ma innych praw do Oprogramowania niż użytkowanie go zgodnie z zasadami niniejszej licencji (i/lub powiązanej licencji osób trzecich).

4. Zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, Wiperapp udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania (dla celów niniejszej Umowy użytkowanie Oprogramowania oznacza dostęp, instalowanie, pobieranie, korzystanie, bądź czerpanie korzyści w inny sposób z Oprogramowania podczas okresu obowiązywania licencji, zgodnie z typem licencji określonym w zamówieniu) wyłącznie do własnego użytku wewnętrznego Użytkownika. Oprogramowanie podlega licencjonowaniu, a nie sprzedaży.

5. Użytkownik zgadza się nie przekazywać, nie odsprzedawać, nie przepisywać ani współdzielić licencji, w całości i częściowo z osobami trzecimi, o ile nie jest autoryzowanym partnerem Wipperapp (w odniesieniu do partnerów, jest to możliwe tylko zgodnie z umową partnerską zawartą pomiędzy przedstawicielem, a Wiperapp („Umowa partnerska” i w granicach w niej określonych) i zgadza się nie zezwalać osobom trzecim na niepowołany dostęp do Oprogramowania.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik przy eksploatacji Oprogramowania zobowiązuje się stosować się do wszelkich przepisów prawa, w tym zarówno regulacji lokalnych, jak i międzynarodowych, dotyczących między innymi, choć nie włącznie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnic handlowych, norm obyczajowych, norm bezpieczeństwa, ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych. Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności Wiperapp z wszelkich roszczeń wniesionych przeciw Wiperapp w związku z jakimkolwiek tego typu niezgodnym z prawem działaniem Użytkownika.

2. Pomimo, iż Wiperapp nie ma obowiązku monitorowania sposobu użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika, zachowuje prawo do monitorowania sposobu korzystania z Oprogramowania w zakresie niezbędnym do ujawniania i zgłaszania uprawnionym organom informacji koniecznych do zapewnienia przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku ujawnienia, lub zgłoszenia Wiperapp przypadków wykorzystywania Oprogramowania z naruszeniem przepisów prawa, Wiperapp ma prawo do blokowania, odrzucenia, usuwania w całości lub części wszelkich skutków działań, w tym informacji lub materiałów, które takie przepisy naruszają.

3. Użytkownik powinien niezwłoczne poinformować Wiperapp o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa Oprogramowania i mechanizmów zabezpieczeń użytkowania Oprogramowania.

4. W szczególności w trakcie użytkowania Oprogramowania, bądź jakiejkolwiek jego części, Użytkownik powinien:

a) upewnić się, że Oprogramowanie zainstalowane jest jedynie na urządzeniach do tego przeznaczonych i nie zagraża bezpieczeństwu danych zgromadzonych na innych urządzeniach,

b) prowadzić kompletny i dokładny rejestr użytkowania Oprogramowania i udostępniać go do wglądu na żądanie Wiperapp- okresowo,

c) informować Wiperapp niezwłocznie po spostrzeżeniu nieuprawnionego użytkowania Oprogramowania przez jakąkolwiek osobę,

d) umożliwić Wiperapp dokonanie kontroli i dostępu do Oprogramowania, w tym do siedziby (i sprzętu komputerowego tam się znajdującego), gdzie Oprogramowanie jest przechowywane bądź użytkowane oraz udostępnić wszelkie rejestry/raporty prowadzone w związku z niniejszą licencją, w celu upewnienia się, że warunki licencji są przestrzegane. Wiperapp poinformuje o planowanej kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem, kontrola ta powinna odbyć się o rozsądnej porze. Prawo do kontroli opisane powyżej, obejmuje także podmioty powiązane, lub zależne w stosunku do Użytkownika, jeśli istnieją takowe,

e) przetwarzać dane przy wykorzystaniu Oprogramowania z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z użytkowaniem Oprogramowania Wiperapp w żadnym momencie realizacji Umowy nie staje się administratorem danych osobowych, ani też nie uzyskuje od Użytkownika jakichkolwiek upoważnień do ich przetwarzania.

5. Użytkownikowi zabrania się bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Wiperapp:

a) odstępowania, odsprzedawania, pożyczania, powielania lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania Oprogramowania oraz materiałów towarzyszących,

b) dokonywania zmian, modyfikowania, dekompilacji, deasemblacji, inżynierii odwrotnej, tłumaczenia lub demontażu, z jakiegokolwiek powodu lub celu, lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Oprogramowanie,

c) tworzenia opracowań będących pochodną Oprogramowania oraz materiałów towarzyszących,

d) dokonywania tłumaczeń lub wprowadzania zmian do instrukcji,

e) usuwania lub zasłaniania znaków towarowych i informacji o prawie własności umieszczonych w programie, kopiach Oprogramowania i materiałach towarzyszących,

f) reverse engineer / (podejmowania próby odkrycia kodów źródłowych Oprogramowania),

g) użytkowania bez pisemnej zgody Wiperapp Tagów monitoringu na stronach internetowych lub w kampaniach mailowych generujących powyżej 100,000 wizyt miesięcznie lub powyżej 50 jednoczesnych odwiedzających w tym samym czasie,

h) samowolnego wysyłania maili (spam) z linkiem do Oprogramowania (tag przycisku lub monitoringu), linku do strony Wiperapp lub linku prowadzącego do strony zawierającej opis Oprogramowania bądź prowadzącej do strony Wiperapp.

6. Dokonując zakupu licencji na korzystanie z Oprogramowania, Użytkownik zobowiązuje się do regulowania należności licencyjnych zgodnie z cennikiem wskazanym w zamówieniu / stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, z góry w terminie do 10 dnia miesiąca, na podstawie otrzymanej faktury. Kopia faktury zakupu stanowi dowód zawarcia umowy licencyjnej i musi być przez Użytkownika zachowana.

7. Użytkownik zapewnia i ponosi odpowiedzialność za poprawność wszelkich danych, informacji, zapisów, wniosków, dokumentów dostarczanych przez niego bądź przez uprawnione przez niego osoby, firmie Wiperapp. Użytkownik gwarantuje, że wszelkie dane, informacje, zapisy, wnioski dokumenty dostarczane firmie Wiperapp są wedle jego najlepszej wiedzy poprawne i nie zawierają wiadomych lub podejrzewanych istotnych nieścisłości, wypaczeń i nie zostały poddane manipulacji. Użytkownik zapewnia - i ponosi on odpowiedzialność za pozyskanie i przechowywanie-tytułu prawnego do przekazywania firmie Wiperapp takich danych, zapisów, informacji, wniosków, dokumentów, w tym danych, zapisów, informacji, wniosków, dokumentów dotyczących interesów strony trzeciej. Użytkownik deklaruje również, że ma prawo do przekazywania takich danych, zapisów, informacji, wniosków, dokumentów dostarczanych firmie Wiperapp i nie stoi to w sprzeczności z innymi jego zobowiązaniami. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwą aktualizację zmian w takich danych, zapisów, informacji, wniosków, dokumentów. Wiperapp nie ujawni i nie rozpowszechni żadnych informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika. Wiperapp może (ale nie musi) monitorować wszelkie dane, zapisy, informacje, wnioski, dokumenty i może wykorzystywać i publikować takie dane, zapisy, informacje, wnioski, dokumenty wyłącznie w postaci danych zbiorczych i/ lub anonimowych, o ile nie zawierają one i nie ujawniają żadnych danych Użytkownika ani jego tożsamości.

8. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych mających styczność z Oprogramowaniem lub przetwarzanych z wykorzystaniem Oprogramowania, w tym za zabezpieczenie danych umożliwiających logowanie się do wykorzystania Oprogramowania, nazw użytkowników Oprogramowania oraz/lub haseł.

4. GWARANCJE WIPERAPP

1. WIPERAPP UDZIELA 90 DNIOWEJ (LICZĄC OD DATY DOSTAWY OPROGRAMOWANIA), GWARANCJI, W RAMACH KTÓREJ ZAPEWNIA, ŻE KAŻDA NIEZMODYFIKOWANA KOPIA OPROGRAMOWANIA BĘDZIE DZIAŁAĆ POPRAWNIE WE WSZYSTKICH ISTOTNYCH ASPEKTACH, ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ. POWYŻSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE, ŻADNA PORADA LUB INFORMACJA, USTNA CZY PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD WIPERAPP NIE STWORZY GWARANCJI NIE WYRAŻONYCH W NINIEJSZYM UST. 1. WSZELKIE AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONE PRZEZ WIPERAPP SĄ OBJĘTE NINIEJSZĄ GWARANCJĄ PRZEZ OKRES POZOSTAŁY DO WYGAŚNIĘCIA GWARANCJI, BĄDŹ PRZEZ OKRES 30 DNI OD MOMENTU DOSTAWY ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRY Z TYCH OKRESÓW JEST DŁUŻSZY.

2. W ramach gwarancji wskazanej w ust. 1 Wiperapp zobowiązuje się do usuwania błędów w Oprogramowaniu w ramach usługi gwarancyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wady.

3. WIPERAPP NIE UDZIELA GWARACJI ANI RĘKOJMI NA NIEZAWODNE, NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW I USTEREK DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE “JAK JEST, JAK DOSTĘPNE” (AS IS, AS AVAILABLE) BEZ ŻADNYCH INNYCH NIŻ WSKAZANA POWYŻEJ W UST. 1 GWARANCJI, TAK WYRAŻONYCH WPROST JAK I UKRYTYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, WYMIENIALNOŚCI (WSPÓŁDZIAŁANIA) ORAZ ZAWARTOŚCI OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI; CZY TEŻ UŻYTECZNOŚCI W PROCESACH BIZNESOWYCH BĄDŹ PRZYDATNOŚCI DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW. W szczególności Autorzy Oprogramowania i Wiperapp dołożyli wszelkich starań aby Oprogramowanie działało prawidłowo, zgodnie z przyjętymi założeniami, tym niemniej, obecny stan techniki nie pozwala na zagwarantowanie całkowitej bezbłędności Oprogramowania ani tego, że zaspokoi on wymagania i spełni cele Użytkownika lub, że będzie współpracować z innymi, dowolnie wybranymi przez Użytkownika programami; Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wybór Oprogramowania, który powinien być poprzedzony dokonaniem oceny wszystkich potrzeby Użytkownika, oczekiwania Użytkownika co do Oprogramowania, jego przydatność do określonych przez Użytkownika celów oraz skutki wyboru i stosowania Oprogramowania, oraz uzyskane przez niego w toku eksploatacji Oprogramowania wyniki. 4. JAKIEKOLWIEK GWARANCJE UDZIELONE NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE OBEJMUJĄ PROGRAMÓW OSÓB TRZECICH. OPROGRAMOWANIE OSÓB TRZECICH DOSTARCZANE JEST BEZ ZAPEWNIEŃ CO DO WARUNKÓW I GWARANCJI W JAKIMKOLWIEK ROZUMIENIU, O ILE NIE JEST TO OKREŚLONE INACZEJ W WARUNKACH I POSTANOWIENIACH LICENCJI OPROGRAMOWANIA OSÓB TRZECICH. WIPERAPP ZDECYDOWANIE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I NIE PRZYJMUJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA OSÓB TRZECICH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK JEGO NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE. 5. MODYFIKACJE. POMOC TECHNICZNA I SZKOLENIE. 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dokumentacja Oprogramowania zostanie dostarczona w języku angielskim, chyba że miejscowe prawo stanowi inaczej. 2. Polityka Wiperapp odnośnie zapewniania wsparcia dla użytkowników Oprogramowania dostępna jest na www.wiperapp.eu lub pod innym adresem, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony. Elementem produktu jest wsparcie, jakie Wiperapp zapewnia Użytkownikowi w ramach standardowej usługi wspierania użytkowników, w trakcie godzin pracy, zgodnie z Polityką Pomocy Technicznej Wiperapp obowiązującą w momencie świadczenia usługi, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez użytkownika. 3. Wiperapp zachowuje prawo do okresowej zmiany Polityki Pomocy Technicznej według własnego uznania. Użytkownik, w przypadku pomocy płatnej, może osobno nabyć rozszerzony pakiet usług, po cenie i na zasadach obowiązujących w momencie zakupu.

4. Wiperapp zachowuje prawo do aktualizowania, tworzenia nowych funkcjonalności lub zmieniania w inny sposób dowolnego Oprogramowania lub zaprzestania wytwarzania lub sprzedaży dowolnego Oprogramowania, według własnego uznania, bez zobowiązań względem Użytkownika.

5. W razie opracowania i udostępnienia przez Wiperapp aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania, Użytkownik ma prawo do pobrania aktualizacji ze stron Wiperapp. Postanowienia niniejszych Warunków rozciągają się na pobraną przez Użytkownika zaktualizowaną lub nową wersję Oprogramowania.

6. ZWOLNIENIE WIPERAPP Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. UWAGA! ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA I USŁUG POWIĄZANYCH SPOWODUJE WYKASOWANIE WSZYSTKICH (BĄDŹ OKREŚLONYCH) DANYCH LUB PLIKÓW NA DYSKU TWARDYM, W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM, URZĄDZENIU DO PRZECHOWYWANIA DANYCH LUB URZĄDZENIU PRZENOŚNYM I UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ I PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STWORZENIE KOPII ZAPISÓW DANYCH SWOICH LUB DANYCH STRONY TRZECIEJ, ZA KTÓRE ODPOWIADA NA SWOIM TWARDYM DYSKU, W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM, URZĄDZENIU DO PRZECHOWYWANIA DANYCH BĄDŹ URZĄDZENIU PRZENOŚNYM.

2. WIPERAPP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ JAKICHKOLWIEK DANYCH. Niniejszym użytkownik oświadcza, że zwalnia z roszczeń i zobowiązuje się chronić Wiperapp i autoryzowanych sprzedawców Oprogramowania ("Strony Zwolnione z Odpowiedzialności") od wszelkich roszczeń i strat z tego tytułu (używania Oprogramowania przez Użytkownika bądź utraty danych) zgłaszanych w jakiejkolwiek formie (w tym wynikających z wystąpień, wniosków, wezwań, pozwów) wobec którejkolwiek ze Stron Zwolnionych z Odpowiedzialności, w szczególności w przypadku, gdy następują one: a) w efekcie działań Użytkownika, niewłaściwego użycia Oprogramowania, nieprzestrzegania opisanych tu zasad bądź uruchamiania Oprogramowania niezgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Dokumentacji, b) w związku z lub jako wynikające wskutek użycia Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie może podlegać ograniczeniom odnośnie użytkowania, importu i eksportu, jak i ograniczeń dotyczących - Użytkownika końcowego, wynikających z przepisów lokalnych bądź międzynarodowych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych odnoszących się do użytkowania i transportu Oprogramowania obowiązujących w obrębie danej jurysdykcji.

4. WIPERAPP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB SZKODY POWSTAŁY I CZEGO DOTYCZĄ. WIPERAPP NIE GWARANTUJE TAKŻE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKÓW. W SZCZEGÓLNOŚCI W ŻADNYM PRZYPADKU WIPERAPP, NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ, WŁĄCZAJĄC W TO UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB UTRATY INFORMACJI GOSPODARCZEJ, BĘDĄCEJ NASTĘPSTWEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, PRZESTOJU W DZIAŁALNOŚCI, SZKODĘ WYNIKAJĄCĄ Z ZAKUPU PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, ANI ZA INNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POCHODNE I POŚREDNIE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA NAWET JEŚLI WIPERAPP ZOSTAŁ ZAWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB SZKODY TE POWSTAŁY, CZY TO WSKUTEK BŁĘDU POWODUJĄCEGO BRAK DZIAŁANIA LUB NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, OPÓŹNIENIE W DZIAŁANIU OPERACJI LUB TRANSMISJI, ZAKŁÓCENIE, SKASOWANIE, DEFEKT, CZY ZANIEDBANIA, DZIAŁANIA WIRUSA KOMPUTEROWEGO, BRAKU POŁĄCZENIA Z INTERNETEM, ZNISZCZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, ZMIANY LUB UŻYCIA REKORDU; PRZY CZYM POWYŻSZE WYLICZENIE SZKÓD, ZA KTÓRE WIPERAPP NIE ODPOWIADA I PRZYCZYN ICH POWSTANIA, MA CHARAKTER PRZYKŁADOWY I NIE JEST WYCZERPUJĄCE.

5. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIPERAPP (UMOWNA, GWARANCYJNA, DELIKTOWA (ŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM) ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUKTOWA LUB USTALANA WEDLE INNYCH ZAŁOŻEŃ) JEST W KAŻDYM WYPADKU OGRANICZONA I NIE PRZEKRACZA UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA OPŁATY LICENCYJNEJ ZA OPROGRAMOWANIE, CO DO KTOREGO ZGŁOSZONO ROSZCZENIE, CHYBA, ŻE BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE POZWALA NA TAKIE OGRANICZENIA, WÓWCZAS ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIPERAPP OGRANICZONA JEST W MAKSYMALNIE DOPUSZCZANYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE.

6. Wiperapp nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika, ani żadnych osób trzecich w związku z niniejszą Umową jeśli wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub prowadzenie działalności jest wstrzymane lub opóźnione wskutek działań, zdarzeń, zaniechań lub wypadków poza racjonalną kontrolą, w tym strajków, przestojów, sporów pracowniczych (dotyczących Wiperapp lub drugiej strony) zakłóceń w dostawie usług użyteczności publicznej, problemów z transportem lub siecią telekomunikacyjną, działania siły wyższej, wojny, powstania, zamieszek, celowego uszkodzenia, zgodności z prawem lub przepisami, zasadami, nakazami lub dyrektywami rządowymi; z powodu wypadku lub zepsucia się urządzenia lub zespołu urządzeń; pożaru, powodzi, burzy/wichury lub zaniedbania dostawców lub podwykonawców. W razie powzięcia wiadomości o wystąpieniu siły wyższej, Wiperapp poinformuje Użytkownika o tych okolicznościach i przewidywanym czasie ich trwania.

7. ZWOLNIENIE UŻYTKOWNIKA Z ROSZCZEŃ PRAWNYCH

1. Wiperapp gwarantuje, że żaden element Oprogramowania - gdy używany jest zgodnie z tą Umową - nie narusza praw autorskich (praw dotyczących własności intelektualnej) w kraju dostawy.

2. W przypadku wystąpienia wobec Użytkownika z roszczeniami z tego tytułu i stwierdzenia że Oprogramowanie, narusza prawa autorskie osoby trzeciej, Wiperapp może, wedle własnego wyboru, albo podjąć się obrony i przystąpić do toczącego się sporu lub może pokryć koszty i odszkodowania zasądzone przeciwko Użytkownikowi przez właściwy organ sądowy lub w ramach ugody pozasądowej, w każdym przypadku wyłącznie jednak po łącznym spełnieniu przez Użytkownika następujących warunków:

a) Użytkownik poinformuje Wiperapp o roszczeniu osoby trzeciej w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania roszczenia strony trzeciej,

b) ii) Wiperapp będzie dysponować wyłącznym prawem podjęcia obrony lub zawarcia ugody w sprawie,

c) iii) Użytkownik nie złoży żadnego oświadczenia sprzecznego z interesem Wiperapp w odniesieniu do takiego roszczenia i w toku jego dochodzenia przez osobę trzecią. 3. Powyższe zwolnienia i zapewnienia nie dotyczą Oprogramowania Osób Trzecich.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY LICENCYJNEJ

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę licencyjną, odinstalowując Oprogramowanie, co nie zwalnia Użytkownika z wywiązania się obciążających go na mocy Umowy zobowiązań płatniczych.

2. Wiperapp może rozwiązać umowę licencyjną w trybie natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia warunków niniejszej Umowy.

3. W szczególności Wiperapp zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w czasie jaki dowolnie ustali i wedle własnego uznania, jeśli zachowanie Użytkownika naruszy zasady dozwolonego korzystania z Oprogramowania, w szczególności, choć nie wyłącznie poprzez dopuszczenie przez Użytkownika do wykorzystywania Oprogramowania w celach:

a) promowania obscenicznych, pornograficznych, i niedwuznacznie seksualnych czynności;

b) promowania zachowań i treści dotyczących przemocy, gróźb, nienawiści, krzywdzenia, molestowania, dyskryminacji odnoszącej się do rasy, płci, religii, narodowości, kalectwa, orientacji seksualnej lub wieku, nieobyczajnych;

c) promowania lub podejmowania działań przestępczych lub niezgodnych z panującym prawem;

d) naruszania praw własności intelektualnej lub/i przemysłowej osób trzecich;

4. W przypadku wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania, niezależnie od przyczyn, Użytkownik traci prawo do korzystania z Oprogramowania bez jakichkolwiek praw do odszkodowania i ma obowiązek odinstalowania Oprogramowania, usunięcia i zniszczenia wszystkich kopie Oprogramowania i dokumentacji.

5. Niezależnie od postanowień powyższych, Użytkownik, naruszający niniejszą Umowę i przepisy obowiązującego prawa podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej określonej odpowiednimi ze względu na przedmiot naruszenia przepisami prawa.

6. Użytkownik zobowiązuje się rekompensować, bronić i zwolnić Wiperapp z odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty, koszty oraz/lub wydatki (włącznie z opłatami i kosztami zastępstwa prawnego) powstałe w związku ze złamaniem przez Użytkownika przepisów prawa, lub postanowień niniejszej umowy lub użytkowaniem Oprogramowania.

7. Niniejsza umowa, niezależnie od postanowień powyższych, może zostać rozwiązana przez Strony za 1 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

8. Zrzeczenie się przez Wiperapp jakiegokolwiek z praw wynikających z tej Umowy jest skuteczne tylko wtedy, gdy dokonane jest na piśmie i takie zrzeczenie odnosi się jedynie do strony, do której jest skierowane i w odniesieniu do konkretnych, wskazanych w zrzeczeniu roszczeń i sytuacji.

9. POUFNOŚĆ

1. "Informacje Poufne" to określenie wszelkich informacji, (w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej) dotyczących działalności i spraw którejkolwiek ze stron, jakie druga strona uzyskuje bądź otrzymuje w wyniku rozmów prowadzących do zawarcia, powiązanych z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej umowy.

2. Strona otrzymująca informacje poufne (Otrzymujący) powinna utrzymać w ścisłej tajemnicy informacje przekazane przez stronę, która je ujawniła ("Ujawniający"). Obie strony zobowiązują się, że w odniesieniu do Informacji Poufnych drugiej strony w czasie trwania niniejszej umowy oraz pięć (5) lat po jej upływie będą:

a) utrzymać je w tajemnicy i nie ujawnią ich stronom trzecim

b) wykorzystywać te informacje jedynie w takim stopniu, jak jest to niezbędne do wykonania niniejszej Umowy.

3. Otrzymujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione ujawnienie lub użycie Informacji Poufnych Ujawniającego dokonane przez pracowników, urzędników, agentów, przedstawicieli lub podwykonawców Otrzymującego i powinien on podjąć wszelkie środki ostrożności aby takie nieuprawnionemu ujawnieniu bądź użyciu zapobiec.

4. Powyższe ograniczenia odnośnie ujawniania nie mają zastosowania w odniesieniu do Informacji Poufnych, które:

a) Otrzymujący posiadał przed ujawnieniem przez drugą stronę i jest w stanie przedstawić na to dowody, a nie są to informacje objęte klauzulą poufności z innych powodów

b) powinny zostać ujawnione ze względu na obowiązujące prawo, bądź ujawnienia ich zażądały odpowiednie władze c) w trakcie otrzymywania przez Otrzymującego były dostępne do wiadomości publicznej.

10. ZAWIADOMIENIA

1. Zawiadomienia w związku z niniejszą Umową muszą być dokonane na piśmie i wysłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, firmą kurierską (taką jak UPS, FedEX lub DHL). Użytkownik NIE może informować Wiperapp o złamaniu któregoś z punktów Umowy bądź o wypowiedzeniu Umowy pocztą elektroniczną.

2. Zawiadomienie wysyłane do Użytkownika przez Wiperapp, będą obowiązywały: a) w przypadku zawiadomień wysłanych e-mailem po upływie jednego (1) dnia od wysłania na adres przekazany Wiperapp, b) w przypadku zawiadomień wysyłanych pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem firmy kurierskiej - pięć (5) dni po wysłaniu listem zwykłym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres.

3. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wysyłanie kierowanej do niego korespondencji listem poleconym na adres wskazany na Formularzu Zamówienia.

4. Zawiadomienia przesyłane przez Użytkownika firmie Wiperapp będą obowiązywały a) w przypadku zawiadomień wysłanych emailem - jeden (1) dzień po wysłaniu (i otrzymaniu przez Wiperapp) pod adresem e-mail określonym w formularzu zamówienia lub b) w przypadku zawiadomień wysyłanych pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem firmy kurierskiej - po otrzymaniu przez Wiperapp, na adres wyszczególniony w Formularzu Zamówienia.

11. CHARAKTER UMOWY

1. Żaden z elementów niniejszej Umowy nie ma na celu utworzenia partnerstwa pomiędzy stronami lub upoważnienia którejkolwiek ze stron do działania jako agent drugiej strony. Żadna ze stron nie jest upoważniona by działać w imieniu lub w zastępstwie drugiej strony w jakikolwiek wiążący dla niej sposób (co może wiązać się udzielaniem gwarancji, domniemaniem jakichkolwiek zobowiązań, odpowiedzialności lub innych uprawnień.

2. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia odnośnie jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne, pisemne lub ustne, oświadczenia, ustalenia i porozumienia odnośnie Oprogramowania i innych zagadnień w niej uregulowanych. Nic, co zawarte jest w jakimkolwiek zamówieniu strony oprócz dat, nazw, lokalizacji, ilości i ceny nie może być w jakikolwiek sposób użyte do zmodyfikowania lub uzupełnienia niniejszej Umowy.

3. Jeśli jakikolwiek warunek lub postanowienie tej Umowy jest nieważny, niezgodny z prawem lub niemożliwy do realizacji z powodu przepisów prawnych lub zasad porządku publicznego, wszystkie pozostałe warunki i postanowienia tej Umowy są nadal w pełni obowiązujące, o ile założenia ekonomiczne i prawne nie są szkodliwe dla drugiej strony w jakikolwiek sposób.

4. Wiperapp ma prawo przenoszenia praw i obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części na dowolne osoby trzecie.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obie strony uzgadniają, że prawem niniejszej Umowy jest prawo polskie, które będzie służyć do rozstrzygania, interpretowania i egzekwowania praw, obowiązków i zobowiązań - zarówno Użytkownika jak i Wiperapp, wynikających, bądź w jakikolwiek sposób powiązanych z niniejszą Umową, z pominięciem ewentualnych norm kolizyjnych, w zakresie w jakim zezwala na to prawo ochrony konsumentów.

2. Wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania podlegają sądom polskim, w zakresie w jakim zezwala na to prawo ochrony konsumentów.

3. Językiem niniejszej umowy jest język polski w zakresie w jakim zezwala na to prawo ochrony konsumentów.

4. Wszelka korespondencja do Wiperapp oraz reklamacje powinny być kierowane na adres:

WIPERAPP EP sp. z o.o. sp.k. Ul. Kominiarska 42B 51-180 Wrocław Polska